XGT

دانلود کاتالوگ

دانلود نرم افزار

v PLCهاي ماژولار سري (XGR/ XGI/ XGK) XGT

v ويژگي هاي سري Redundancy system : XGR

· PLCسري XGR شرکت LS داراي قابليت Redundancy بوده و در کاربردهاي بسيار حساس و سرعت بالا استفاده مي شود. در اين مجموعه دو رَک يکی براي Master CPU و ديگری برای Standby CPU وحداکثر تا 31 رَک براي ورودي/خروجي ها در نظر گرفته شده که هر يک داراي دو ماژول تغذيه مي باشند. در حالت عادي Master CPU وظيفه کنترل سيستم را به عهده دارد و در صورت بروز خطا بصورت اتوماتيک Master CPU از مدار خارج شده و

· Standby CPUفعال مي شود.

· حداکثر تعداد ورودي/خروجي: 131,072

· سرعت پردازشns/step :CPU 42

· منبع تغذيه 220VAC يا 24VDC

· زبان برنامه نويسي Ladder مطابق استاندارد IEC 61131-3

· 256حلقه کنترلي PID تعبيه شده و انواع توابع کنترلی

· حافظه کل : 7MB) 32MBبرنامه، 2MB ديتا، 16MB فلش، 7MB رزرو)

· زمان انتقال از Master CPU به Standby CPU :

· حداقل4.3ms ،حداکثر 22ms

· نرم افزار برنامه نويسي: XG5000 (نرم افزار رايگان بوده و نسخه

· بروز آن قابل دانلود از سايت رسمي LS می باشد:www.lsis.biz)

v ويژگي هاي سري IEC standard ladder programming : XGI

· حداکثر تعداد ورودي /خروجي: 6,144

· سرعت پردازش28ns/step :CPU

· انواع مختلفCPU سری(16K/32K/64K/128Kstep) E/S/H/U)

· زبان برنامه نويسي مطابق استاندارد IEC 61131-3 با پشتيبانی از:

· LD)دياگرام نردباني)، SFC (زبان فلوچارتي)، ST (زبان متني سطح بالا(

· قابليت تعريف Function Block توسط کاربر

· منبع تغذيه 220VAC يا 24VDC

· 256 حلقه کنترلي PID تعبيه شده و انواع توابع کنترلی

· نرم افزار برنامه نويسي: XG5000نرم افزار رايگان بوده و نسخه بروز آن

· قابل دانلود از سايت رسمي LS می باشد(www.lsis.biz)

v ويژگي هاي سري Conventional Ladder programming : XGK

· حداکثر تعداد ورودي/خروجي: 6,144

· سرعت پردازش28ns/step :CPU

· 256 حلقه کنترلي PID تعبيه شده

· منبع تغذيه 220VAC يا 24VDC

· زبان برنامه نويسيConventional Ladder

 

· انواع مختلفCPU سری(16K/32K/32K/64K/128Kstep E/S/A/H/U)